CERERE DE RESTITUIRE
a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule

 

Către (organul fiscal competent)

 

Subsemnatul/Subscrisa, cu domiciliul/sediul în localitatea str. nr. , bl. , sc. , ap. , județul/sectorul având C.N.P./C.U.I , în temeiul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule și ale art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de precedară fiscală, cu modificările și completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de lei, reprezentând ˡ⁾:

1. ( ) taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale;

2. ( ) taxa pe poluare pentru autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale;

3. ( ) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plații integrale;

4. ( ) timbrul de mediu pentru autovehicule, precum și dobânzile calculate până la data plății integrale;

5. ( ) taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, dobânzile calculate până la data plății integrale, cheltuielile de de judecată, precum și alte sume stabilite potrivit Hotărârii judecătorești nr. / emise de executorie, anexată în copie la prezenta.

Declar/Declarăm că suma achitata inițial, cu titiu de taxă specială pentru autoturisme și autovehicule/taxă pe poluare pentru autovehicule/taxă pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, prin Chitanța/Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului nr. /, în cuantum de lei, a fost achitată ca urmare a intervenirii uneia dintre situațiile prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011, Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificările ulterioare, sau Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare, în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca , tipul/varianta , fabricat în anul , având numărul de înmatriculare , numărul de identificare , seria cărții de identitate . Menționez/Menționăm că am luat cunoștință că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligații fiscale datorate și neachitate la data restituirii. Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze în contul bancar nr. , cod IBAN., deschis la

  1. Anexez la prezenta cerere următoarele documente ²⁾:

- documentul doveditor al plății taxei speciale pentru autoturisme și autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule, taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru autovehicule, respectiv chitanța fiscală/ordinul de plată și extrasul de cont, după caz, care atestă efectuarea plății acesteia, în original sau în copie;

- copia cărții de identitate a vehiculului;

- copia certificatului de înmatriculare.

 

Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,
(numele și prenumele)

Semnătura ......................

Data

 

____________


ˡ⁾ Se bifează situația în cauză.
²⁾ Nu se anexează în cazul restituirii sumelor stabilite prin hotărâre judecătorească.Datele pe care le completati NU SE INREGISTREAZA SAU STOCHEAZA pe site-ul nostru sau online.

Aplicațíe web GRATUITĂ creată de fnwebs.com
Ajuta-ne cu un Like sau un Share. Multumim!